Rumminy

Een op Rummikub
gebaseerd online
multiplayer spel

Download

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Heris IT en haar opdrachtgevers, tenzij in die betreffende overeenkomst anders is vermeld.

Artikel 1. Definities

Lid 1. Opdrachtnemer

Met de term 'opdrachtnemer' kan, afhankelijk van de context waarin deze wordt gebruikt, zowel de onderneming die een opdracht heeft aangenomen worden aangeduid, als de 'potentiële opdrachtnemer' (de onderneming die een nog te verstrekken opdracht zou kunnen aannemen). In beide gevallen betreft het Heris IT, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 53977955.

Lid 2. Opdrachtgever

De opdrachtgever is de relatie (onderneming, organisatie of persoon) die de opdracht verstrekt en de opdrachtbevestiging getekend heeft en daarmee de opdracht aan opdrachtnemer verstrekt heeft. Met de term 'opdrachtgever' kan ook de relatie worden aangeduid, die aan opdrachtnemer om een offerte gevraagd heeft met als doel op basis daarvan mogelijk een opdracht aan opdrachtnemer te verstrekken.

Lid 3. Overeenkomst

Een overeenkomst bestaat uit een (door opdrachtgever en opdrachtnemer) getekende opdrachtbevestiging en de op dat moment geldende Algemene voorwaarden.

Lid 4. Algemene voorwaarden

De webpagina 'Heris IT - Algemene voorwaarden' op de website www.heris.nl en het gelijknamige door opdrachtnemer geprinte of als pdf-bestand aangeleverde document - mits beide voorzien van dezelfde datum - hebben beide dezelfde inhoud en vormen beide de Algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de Engelse versie van beide. Aan deze Engelse vertaling kunnen echter geen rechten worden ontleend: uitsluitend de Nederlandstalige versie is van toepassing in een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lid 5. Opdrachtbevestiging

Document waarin wordt vastgelegd wat de opdracht en de overeengekomen oplossing inhouden en waartoe opdrachtnemer en opdrachtgever zich verplichten. De voorwaarden/uitgangspunten die daarbij gelden worden eveneens vermeld in de opdrachtbevestiging of, indien deze bijvoorbeeld in de offerte reeds beschreven zijn, er wordt naar verwezen.

Lid 6. Offerte

Een offerte is een formele aanbieding, waarin opdrachtnemer een beschrijving geeft van de wijze waarop hij de door de (potentiële) opdrachtgever gestelde vraag denkt op te lossen, welke diensten en/of producten hij in het kader van die oplossing denkt te leveren, binnen welke termijn hij dit denkt te kunnen realiseren, welke voorwaarden/uitgangspunten daarbij van toepassing zijn en tegen welke kosten hij denkt dit te realiseren.
Een offerte kan digitaal (als pdf-bestand) of geprint door opdrachtnemer worden aangeboden.

Artikel 2. Algemeen

Lid 1.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door een van beide partijen expliciet is afgeweken, en op alle informatie die via de website www.heris.nl of via andere publicaties van Heris IT gepubliceerd wordt.

Lid 2.

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door de opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Lid 1.

Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt, waarbij opdrachtnemer ervan uitgaat, dat die informatie zo volledig mogelijk is. Informatie die na het aanbieden van de offerte aan opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt en naar het oordeel van opdrachtnemer van wezenlijke invloed is op hetgeen in de offerte is aangeboden, kan tot gevolg hebben dat de offerte wordt ingetrokken. In overleg met opdrachtgever kan dan door opdrachtnemer een nieuwe offerte worden aangeboden of kunnen aanvullende bepalingen bij de reeds aangeboden offerte worden geformuleerd.

Lid 2.

Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Zowel door opdrachtnemer als door opdrachtgever kunnen aan uitgebrachte offertes geen rechten worden ontleend.

Lid 3.

Alle offertes van opdrachtnemer hebben een beperkte geldigheidsduur, welke bij aanbieding van de offerte door opdrachtnemer aan opdrachtgever kenbaar wordt gemaakt. Van een eventuele verlenging van de geldigheidsduur kan alleen sprake zijn, indien deze door opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail bevestigd is.

Lid 4.

Een overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag dat deze zowel door opdrachtgever als opdrachtnemer is getekend.

Lid 5.

Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Lid 1.

Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

Lid 2.

Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich. Derhalve wordt geen garantie gegeven omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 5. Uitvoering door derden

Lid 1.

Opdrachtnemer heeft het recht, indien zijns inziens een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, de opdracht gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan altijd vooraf in kennis stellen.

Lid 2.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 uit het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6. Wijziging in de opdracht

Lid 1.

Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, opdrachtnemer haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren.
Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

Lid 2.

Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Van mondelinge wijzigingsverzoeken is het risico voor de tenuitvoerlegging ervan voor rekening van opdrachtgever.

Lid 3.

Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 7. Medewerking opdrachtgever

Lid 1.

Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.

Lid 2.

Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

Lid 3.

Voor zover er in de uitvoering van de opdracht een rol is weggelegd voor de opdrachtgever, stelt deze, om de uitvoering zo goed mogelijk en zoveel mogelijk volgens het geplande tijdschema te laten verlopen, tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Indien de betreffende medewerkers niet over de juiste vaardigheden en/of ervaring beschikken en als gevolg daarvan vertraging in de uitvoering van de opdracht optreedt, kan opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Lid 4.

Indien en voor zover de opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

Lid 5.

Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Geheimhouding

Lid 1.

Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Lid 2.

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Lid 3.

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

Lid 1.

Alle door opdrachtnemer voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

Lid 2.

Alle door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvuldigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10. Tarieven

Lid 1.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren die buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer liggen (bijvoorbeeld prijzen of tarieven van goederen of diensten van derden) een wijziging ondergaan, dan is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Lid 2.

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt, tenzij deze verhoging voortvloeit uit wettelijke bepalingen.

Lid 3.

Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief: onkosten van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

Lid 1.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in euro's. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Lid 2.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de kalendermaand wordt beschouwd als de gehele kalendermaand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Lid 3.

In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Lid 4.

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Lid 5.

Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Lid 6.

Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.

Lid 7.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Lid 8.

Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

Artikel 12. Reclames en onderzoek

Lid 1.

Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.

Lid 2.

Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

Lid 3.

Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtnemer de keuze tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft opdrachtgever het recht op restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 13. Uitvoeringstermijn

Lid 1.

Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 14. Opzegging

Lid 1.

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn.

Lid 2.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Lid 3.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Lid 4.

Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Lid 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Lid 2.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 3.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Lid 4.

Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade.

Lid 5.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Lid 6.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16. Vrijwaring derden

Lid 1.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

Lid 2.

Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 17. Vervaltermijn

Lid 1.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens opdrachtnemer één jaar.

Artikel 18. Contractsoverneming

Lid 1.

Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

Lid 2.

Voorts geldt dat voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, dan dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Lid 1.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2.

Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.

Lid 3.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Aldus vastgesteld op 01-09-2012.